T̼i̼n̼ N̼ó̼n̼g!̼ Ô̼ t̼ô̼ t̼r̼ố̼n̼ đ̼o̼ n̼ồ̼n̼g đ̼ộ c̼ồ̼n̼,̼ t̼ô̼n̼g 4̼ e̼m̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ r̼ơ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g s̼ô̼n̼g. 2̼ e̼m̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼

October 20, 2021 cchr2HOgYt 0

T̼à̼i̼ x̼ế̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ t̼h̼ấ̼y t̼ổ̼ l̼i̼ê̼n̼ n̼gà̼n̼h̼ l̼à̼m̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ đ̼o̼ n̼ồ̼n̼g đ̼ộ c̼ồ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼u̼yế̼n̼ Q̼L̼1̼A̼ gầ̼n̼ đ̼ó̼ n̼ê̼n̼ l̼á̼i̼ x̼e̼ b̼ỏ̼ […]