T̼i̼n̼ N̼ó̼n̼g!̼ Ô̼ t̼ô̼ t̼r̼ố̼n̼ đ̼o̼ n̼ồ̼n̼g đ̼ộ c̼ồ̼n̼,̼ t̼ô̼n̼g 4̼ e̼m̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ r̼ơ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g s̼ô̼n̼g. 2̼ e̼m̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼

October 20, 2021 cchr2HOgYt 0

T̼à̼i̼ x̼ế̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ t̼h̼ấ̼y t̼ổ̼ l̼i̼ê̼n̼ n̼gà̼n̼h̼ l̼à̼m̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ đ̼o̼ n̼ồ̼n̼g đ̼ộ c̼ồ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼u̼yế̼n̼ Q̼L̼1̼A̼ gầ̼n̼ đ̼ó̼ n̼ê̼n̼ l̼á̼i̼ x̼e̼ b̼ỏ̼ […]

Cʟɪᴘ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴋɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴɢ: Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴄʜᴇ ᴏ̂ ᴄʜᴀ̣ʏ xᴇ đᴀ̣ᴘ đɪᴇ̣̂ɴ ʙɪ̣ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̆ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴠɪ̉ᴀ ʜᴇ̀, ɴᴀ̆̀ᴍ ʙᴀ̂́ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ

October 20, 2021 cchr2HOgYt 0

Kʜɪ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ xᴇ đᴀ̣ᴘ đɪᴇ̣̂ɴ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʙɪ̣ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛᴏ̂́ᴄ đᴏ̣̂ ᴄᴀᴏ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̆ɴɢ […]

Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼:̼ ̼X̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼kh̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

October 20, 2021 cchr2HOgYt 0

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼(̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ […]

Đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼0̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

October 20, 2021 cchr2HOgYt 0

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼3̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ […]